strona główna
ZAKOŃCZONA REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU


W szkołach ponadimnazjalnych powiatu ostródzkiego zakończyła się realizacja zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.
Aktywny udział młodzieży szkolnej w projekcie pozwolił na zrealizowanie łącznie 5365 godz. dydaktycznych zajęć w ramach czterech bloków tematycznych:
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
  • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu ogólnym dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
  • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) o profilu zawodowym dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego i zajęć integracyjno-motywacyjnych z psychologiem
Na zakończenie realizowanych działań w ramach projektu Beneficjenci Ostateczni otrzymali Certyfikaty uczestnictwa. Łącznie przyznanych zostało 1588 Certyfikatów.
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie