strona główna
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


Zakończyła się realizacja projektu pn. "Młodzież przyszłością - wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim" Projekt realizowany w okresie od 1.08.2008r. do 31.07.2009r. współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjentami Ostatecznymi projektu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu ostródzkiego, prowadzących kształcenie zawodowe:
  • Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie
  • Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie
  • Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
  • Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych w Morągu
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu
  • Zespół Szkół w Saminie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostródzie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie
Łącznie projekt ukończyło 1588 uczniów.
W ramach projektu w szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęć integracyjno-motywacyjnych z psychologiem. Łącznie zrealizowanych zostało 5365 godz. zajęć. W celu urozmaicenia procesu nauczania w każdej szkole prowadzone były wycieczki tematyczne.
Ze środków projektu dla każdej szkoły zakupiony został sprzęt komputerowy, książki, materiały biurowe i dydaktyczne. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych projektu otrzymał komplet książek do zajęć, materiały wykładowe i promocyjne.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej, a aktywny udział uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przełożył się na osiągnięcie lepszych wyników w nauce. To motywuje do dalszej pracy i utwierdza w przekonaniu, iż warto w przyszłości kontynuować podobne projekty.
Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
 Starostwo Powiatowe w Ostródzie